Privacyverklaring

Privacyverklaring Huisartspraktijk de Groot, Zevenhoven.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij in onze praktijk omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Het wettelijk kader voor de gegevensverwerking is met name de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO, waarin specifieke regelingen staan voor de privacy in de gezondheidszorg) en de privacywetgeving (AVG). Als praktijk respecteren wij de privacy van alle patiënten. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die patiënten ons verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit document informeren we u over uw rechten en onze plichten op het gebied van de AVG en de WGBO.

Huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • in sommige gevallen, voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (dit gaat om geanonimiseerde gegevens);

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk de Groot hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw toestemming

 • Door u in te schrijven bij de praktijk geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in onze privacy verklaring. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners, te respecteren.
 • Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het soms wenselijk om uw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met uw specifieke toestemming worden in dat geval uw gegevens gedeeld. Deze toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld.
  Als u geen toestemming geeft voor het delen van uw gegevens, kan dat de behandeling schaden.
 • Volgens de privacywetgeving (AVG) moet uw toestemming worden vastgelegd als u die geeft. Uw toestemming kan worden vastgelegd als aantekening in het medisch dossier of, als het een gewichtige zaak betreft, met uw handtekening op een toestemmingsformulier.
 • Wetenschappelijk onderzoek aan uw medische gegevens gebeurt altijd geanonimiseerd. Hierdoor zijn uw medische gegevens door bijvoorbeeld de onderzoeker niet te herleiden naar u als persoon. Tevoren is niet te zeggen voor welke onderzoeken uw gegevens zullen worden gebruikt.
  Voor wetenschappelijk onderzoek geldt, conform de WGBO en de Uitvoeringswet AVG, de zg. ‘informed opt-out’. Dit betekent dat u over het wetenschappelijk onderzoek wordt geïnformeerd o.a. via deze privacyverklaring en zich bij de praktijk kunt opgeven om niet aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. In dit geval zullen uw gegevens niet gedeeld worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
 • U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Welke gegevens leggen wij van uw vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek en verzekeringsgegevens;
 • Van de contacten die u hebt met de praktijk – denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken – leggen wij vast wat uw klachten zijn en welke afspraken we hierover met u hebben gemaakt;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Laboratoriumuitslagen;
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent;
 • Röntgen uitslagen of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden;
 • Toestemmingen en andere informatie die u ons gegeven hebt;
 • Correspondentie.


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen, maar in ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat, dan sturen wij na akkoord van uw nieuwe huisarts uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Vervolgens wordt uw dossier uit ons systeem verwijderd tenzij er redenen zijn dat wij uw dossier bewaren.

Na overlijden van een van onze patiënten wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 • U kunt zelf inzage krijgen in ons dossier.
  Voor jeugdigen geldt:
  • Van kinderen onder de 16 jaar hebben de wettelijk vertegenwoordiger(s) zoals de ouders mogelijkheit tot inzage.
  • Jeugdigen vanaf 16 jaar hebben zelf mogelijkheid tot inzage, en met toestemming van de jeugdige ook zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s);
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
 • Huisartsen van de huisartsenpost hebben, wanneer u contact heeft met een van deze huisartsenposten, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) inzage in een samenvatting van uw dossier maar alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Als u een chronische aandoening heeft waarvoor een zorgprogramma is gedefinieerd zoals voor Diabetes type 2 of COPD dan worden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gegevens van u met uw andere zorgverleners gedeeld via het keten informatie systeem (KIS) van de Vijverzorg. Zo hebben de diverse zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw zorgprogramma van belang zijn.
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijnen en uw administratieve gegevens;
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en eventuele onderzoeksresultaten;
 • Enkele beheerders van het automatiseringssysteem Promedico die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren;
 • Uw zorgverzekeraar waar het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes patiënt bent of COPD hebt, declareert de zorggroep bij de zorgverzekeraar;
 • De Zorggroep Vijverzorg heeft inzage voor wat betreft de financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder het Diabetes type 2 programma en het COPD-programma;

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft recht op inzage in uw dossier. Als uw hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw arts of de assistente. Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en wanneer u deze wilt laten wijzigen, bespreekt u dit met uw arts.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

 • Gegevens die uw doorgeeft bij inschrijving worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, genaamd Promedico.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum.
 • Onze ICT leveranciers voldoen aan de norm NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg).
 • Alle dataverbindingen zijn versleuteld.
 • Uw zorgverlener heeft toegang tot uw gegevens direct vanaf internet, maar alleen met de combinatie inlogcode/wachtwoord met digipass.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.
Via de zorggroep Vijverzorg heeft de praktijk een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van Jaap van der Kamp. Voor het geval u er met uw zorgverlener niet uitkomt met vragen en klachten over privacy kunt u contact opnemen met de FG (contactgegevens beschikbaar via praktijkmedewerkers).

Oktober 2019, privacyverklaring Huisartspraktijk De Groot, v2